הלכות קישוטים

  להלן קיצור הלכות סוכה – מתוך אתר ‘הלכה יומית’ מאת הרב יעקב ששון, נכדו ותלמידו של הגאון הרב עובדיה יוסף זצ”ל:

  – הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות.

  – אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין גידולם מן הארץ, אין להניח על גביהן את הסכך, אלא בהפסק של נסרים של עץ וכדומה, שהוא דבר הגדל מן הארץ ואינו מקבל טומאה.

  – הסכך צריך שיהיה מדבר הגדל מן הארץ, כגון נסרים של עץ וענפי אילנות וכדומה. וצריך שיהיה הסכך תלוש מן הקרקע, למעט אילן המחובר לקרקע שאין לסכך בו. וכן צריך שיהיה הסכך מדבר שאינו מקבל טומאה, למעט מיני אוכלים או כלי עץ, כגון ארגז או תיבה של עץ. מפני שכל אלו הם ראויים לקבל טומאה. ומחצלת של קש, שמן הסתם עשוייה לשכיבה, פסולה לסיכוך, שהרי היא ראויה לקבל טומאה, אבל מחצלת של קנים שעשויה לשם סכך, כשרה לסכך בה ללא חשש.

  – הקישוטים שנוהגים לתלות תחת סכך הסוכה, בכדי ליפות את הסוכה, הרי הם עלולים לפסול את הסוכה מפני שהם אינם סכך כשר, ולכן כתב מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל, שצריך לתלות את קישוטי הסוכה שתחת הסכך, באופן שיהיו צמודים לסכך ותלויים בתוך ארבעה טפחים לסכך, (שהם שלושים ושניים סנטימטר,) ולא יהיו יורדים מן הסכך שיעור ארבעה טפחים שאז יש חשש פן יפסלו את הסוכה כאמור, אבל כשהם בתוך ארבעה טפחים, בטלים הם לגבי הסכך ואין כל חשש שיפסלו את הסוכה, אפילו אם הם גדולים מאד.

  – יש לעשות את הסיכוך באופן קל, שהכוכבים הגדולים נראים דרכו, ומכל מקום בדיעבד אפילו אם אין הכוכבים נראים דרכו, כשירה. אבל אם עשה את הסכך עבה כל כך עד שאפילו הגשמים אינם חודרים דרכו, יש לחוש לפסול סוכה זו. ויש להזהר שלא לעשות את הסוכה תחת מרפסת אחרת או תקרה, שסוכה כזו פסולה מן הדין

  קרא עוד

  מעלה גדולה יש בקישוט הסוכה, וכך כתב הרב בן-ציון מוצפי בספרו ‘סוכת ציון’ (עמוד פג): “יש לקשט את הסוכה ולנאותה היטב. אולם נהג חכם סלמאן מוצפי זצוק”ל שלא לשים קישוטים בסכך אלא רק בדפנות הסוכה, וקישוטי הדפנות היו בעיקר מפירות נאים כמו אתרוגים, רימונים, חבושים, תפוחים וכדומה. כמו כן, היה מעטר את הסוכה בתמונות של גדולי ישראל שנפטרו, אך נזהר שלא לתלות תמונות של צדיקים שעודם בחיים”.

  אולם יחד עם זאת יש לדעת את ההלכות הנוגעות לכך, שהרי הם עלולים לפסול את הסוכה מפני שהם אינם סכך כשר, ולכן כתב מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל, שצריך לתלות את קישוטי הסוכה שתחת הסכך, באופן שיהיו צמודים לסכך ותלויים בתוך ארבעה טפחים לסכך, (שהם שלושים ושניים סנטימטר) ולא יהיו יורדים מן הסכך שיעור ארבעה טפחים שאז יש חשש פן יפסלו את הסוכה כאמור, אבל כשהם בתוך ארבעה טפחים, בטלים הם לגבי הסכך ואין כל חשש שיפסלו את הסוכה, אפילו אם הם גדולים מאד.

  קרא עוד

  מן הפסוק “זה אלי ואנוהו”, דרשו חז”ל (שבת קלג, ב) שיש להתנאות לפני הקב”ה במצוות, ויש לעשות את הסוכה נאה, לולב נאה, שופר נאה, ציצית נאה וספר תורה נאה. היתרון שבסוכה נאה הוא שעל ידי כך נעים לאדם לשבת בסוכה, והמצווה עריבה עליו (שו”ת הרשב”א סימן נה).

  לפיכך, ראוי לעטר את הסוכה בסדינים נאים ולתלות בה לנוי פירות יפים, ונוהגים לתלות דווקא ענבים ורימונים, ובקבוקים קטנים של יינות ושמנים, ושאר מיני קישוטים וציורים יפים. (חזו”ע עמוד עד). וכל המרבה לנאותה ולייפותה – הרי זה משובח (של”ה).

  אולם, כדי לשמור על כשרותה והידורה של הסוכה, יש להקפיד על הפרטים החשובים דלהלן:

  – כאשר תולים את נויי הסוכה בסכך – צריך שיהיו צמודים לסכך ותלויים בתוך ארבעה טפחים (32 ס”מ) מהסכך, ולא יהיו מופלגים ויורדים מן הסכך שיעור ארבעה טפחים שאז יש חשש פן יפסלו את הסוכה. אבל כשהם בתוך ד’ טפחים, בטלים הם לגבי הסכך. לכן נכון להזהר שלא לתלות שום נוי בסכך של הסוכה אלא רק בפחות מארבעה טפחים.

  – שרשרת של נייר צבעוני שתולים לנוי בסכך לכתחלה ראוי להקפיד לתותה בתוך דק טפחים של הסכך ובדיעבד שתלאה כשהיא יורדת מארבעה טפחים, הסוכה כשרה, ומותר לישב ולאכול או לישן תחתיה (ילקו”י מועדים עמ’ קלה).

  – לכתחילה אסור לכתוב פסוקים על נייר או קלף, כגון ‘בסוכות תשבו שבעת ימים’, כדי לקשט בו את הסוכה, ואם כבר נכתב או נדפס בדפוס – מותר לקנותו ולקשט בו את הסוכה.

  – יש אומרים שאין לתלות פירות של ערלה בסוכה לנו סוכה, ויש חולקים ומקילים בזה, וכן הלכה שמותר, אלא שצריך שיקשרו את הפרי של הערלה היטב כדי שלא יבואו הקטנים לאכול מפירות ערלה אלו. (ילקו”י עמוד תרמז).

  – מותק לתלות פירות של שביעית בסוכה לנוי, משום שאחרי החג ראויים הם לאכילה (ילקו”י עמוד תרנג).

  קרא עוד

  לכתחילה יש להיזהר לתלות את כל נויי הסוכה בתוך ד’ טפחים לסכך, דהיינו, שלא יהיו רחוקים מן הסכך 32 ס”מ (רמ”א סימן תרכ”ז ס”ד). ואם הרחיק את הקישוט יותר מ32 ס”מ, אין בדבר פסול אלא אם כן הקישוט עצמו רחב 32 ס”מ (משנה ברורה שם ס”ק י”ב וס”ק ט”ו). ויש אומרים, שכל שתולה את הקישוט בסמוך ל32 ס”מ לסכך, אף שמשתלשל ויורד למטה מ32 ס”מ, מותר. ורק כשמתחיל הקישוט רחוק מ32 ס”מ מן הסכך (כגון שתולה הקישוט מדופן לדופן), צריך להקפיד בזה (עיין בזה בפסקי תשובות סימן תרכ”ז אות ד’, ובחזון עובדיה סוכות עמוד ע”ו, ובשו”ת תפילה למשה ח”ד סימן נ”א). ואת מנורת החשמל שבסוכה גם כן יש להקפיד לתלות בתוך 32 ס”מ סמוך לסכך (חזון עובדיה סוכות עמוד ע”ו).

  קרא עוד