סוכה אקורדיון הלכה

יש התולים קישוטי אקורדיון בסוכתם, והשאלה היא האם מותר לתלות את הקישוטים, או שמא יש בכך בעיה?

על כך כתב בספר ילקוט יוסף:

(א) כשתולה את נויי הסוכה בסכך צריך שיהיו צמודים לסכך ותלויים בתוך ארבעה טפחים (32 ס”מ) מהסכך, ולא יהיו מופלגים ויורדים מן הסכך שיעור ארבעה טפחים שאז יש חשש פן יפסלו את הסוכה. אבל כשהם בתוך ד’ טפחים, בטלים הם לגבי הסכך. לכן נכון להזהר שלא לתלות שום נוי בסכך של הסוכה אלא רק בפחות מד’ טפחים. [ש”ע].

(ב) שרשרת של נייר צבעוני שתולים לנוי בסכך, לכתחלה ראוי להקפיד לתלותה בתוך ד’ טפחים של הסכך, ובדיעבד שתלאה כשהיא יורדת מד’ טפחים, הסוכה כשרה, ומותר לישב ולאכול או לישן תחתיה. [ילקו”י מועדים עמ’ קלה. ומן הדין אין בזה כדי לפסול, כיון שרוחב השרשרת אינו אלא טפח, וסכך פסול אינו פוסל אלא בד’ טפחים. ואעפ”כ טוב לחוש למ”ש הרמ”א (ס”ס תרכז) שיש להזהר שלא לתלות שום נוי (אפי’ אינו רחב ד’ טפחים, מג”א), אלא רק כשהוא בתוך ד’ טפחים לסכך. והוא לחומרא בעלמא].

לכל ההלכות