דלת של סוכה דינים

כתב בספר ‘מקראי קודש’ (לרב משה הררי שליט”א): “יש מהפוסקים הסוברים שאם הסוכה מחולקת באמצעה על ידי דלת, הרי שבזמן שהדלת סגורה נחשב הדבר כאילו ישנן אז שתי סוכות נפרדות. ולכן אם באחד מחלקי הסוכה הזו אין שיעור הדרוש לגודל הסוכה, הרי שמקום זה אינו נחשב כחלק מהסוכה. וכן יש לנהוג למעשה”.

והוסיף: “אך במקרה שבין שני חלקי הסוכה יש רק “צורת הפתח”, ללא דלתות, אף שיש מחמירים גם בכך לענינים מסוימים, מכל מקום במקרה זה למעשה יש להקל, ואין “צורת הפתח” מחלקת את הסוכה”.

להרחבה והשלכות נוספות לדין זה של הדלת – עיין בספר מקראי קודש – סוכות (פרק ג, סעיף מה).

לכל ההלכות