גודל סוכה כשרה מינימלית

מידות הסוכה הינן הכרחיות עבור כשרות הסוכה, ויש לדקדק בהן מאד, וכמה וכמה השלכות הלכתיות יש ממידותיה של הסוכה.

אין לעשות את הסוכה גבוהה מדי ולא נמוכה מדי. הגובה הגבוה ביותר הכשר לסוכה הינו עשרים אמה, שהוא תשעה מטרים וארבעים ס”מ. הגובה הנמוך בהיותר הכשר לסוכה הינו עשרה טפחים (יש אומרים שמונים ושנים ס”מ, ויש אומרים שמונים ושמונה ס”מ). ואם גובה הסוכה גבוה מהשיעור הגבוה הנ”ל, או נמוך מהשיעור הנמוך הנ”ל – הסוכה פסולה.

כמו כן, אין לעשות את הסוכה קטנה מדי בשטחה. השיעור הקטן ביותר של הסוכה הינו שבעה טפחים על שבעה טפחים (שהם כחמישים ושבעה ס”מ באורכה וכן ברוחבה. ויש אומרים שהם כששים ותשעה ס”מ באורכה וכן ברוחבה). ואם עשאה פחות משיעור זה – הסוכה פסולה.

לפרטים נוספים והרחבה בדין זה בבהירות – עיין בספר ‘מקראי קודש’ לרב הררי, פרק ב’ – ‘מידות הסוכה’.

לכל ההלכות