דיני סכך לסוכה

דיני סכך הסוכה:

1. שאלה: מהם התנאים לסכך כשר?

תשובה: סכך של הסוכה צריך שיהיו בו ג’ תנאים כדי שיהיה כשר: א. שיהיה עשוי מדבר הצומח בארץ. ב. שיהיה תלוש. ג. שיהיה מדבר שאינו מקבל טומאה. לפיכך, אין לסכך בעורות, ניילונים, פלסטיק, ברזל, פירות וכדו’, שכל אלו פסולים לעשות מהם סכך (שלחן ערוך סימן תרכט ס”א).

2. שאלה: האם מותר לסכך בקרשים?

תשובה: אסור לסכך את הסוכה בקרשים שרחבים יותר מד’ טפחים (32 ס”מ), ואפילו הפכן על צידן וסיכך בהם, פסולים (שלחן ערוך סימן תרכט סעיף יח).

וקרשים הפחותים מרוחב של 32 ס”מ, מותר לסכך בהם כך שיניחם לאורך ולרוחב גג הסוכה (שו”ת יביע אומר ח”ד סימן מ”ט, חזון עובדיה סוכות עמוד ל’).

3. שאלה: האם מותר לסכך ב’סכך לנצח’?

תשובה: יש שחששו שלא לסכך בסכך לנצח, כיון שהדיקטים הדקים מחוברים אחד לשני, וזה דומה לקרש אחד שרחב מ32 ס”מ שפסול לסיכוך כנ”ל (שו”ת אז נדברו ח”ב סימן סו עמוד קיג, וחלק יב סימן לה עמוד פא, בשם הגרי”ש אלישיב).

אולם, רבים מהפוסקים התירו את השימוש בסכך זה, כיון שאין דינו כנסר הרחב 32 ס”מ. והוא הדין שמותר לסכך במחצלת העשויה מקני סוף ונקשרים אחד לשני ע”י סיב צמחי או צמר גפן, בתנאי שלא נעשתה המחצלת לשם שכיבה (כי אז היא מקבלת טומאה), אלא לשם סיכוך או גידור (חזון עובדיה סוכות עמו כג ואילך, פסקי תשובות סימן תרכ”ט אות ו’).

4. שאלה: כיצד צריך להיות אופן הסיכוך?

תשובה: הסוכה צריך שתהיה צילתה מרובה מחמתה מחמת הסכך, דהיינו שתהיה רוב הסוכה מוצלת ע”י הסכך, ואם הסכך לא מיצל מספיק כך שיש יותר חמה בסוכה מאשר צל, הסוכה פסולה (שלחן ערוך סימן תרלא ס”א).

ומכל מקום, אין לעשות את הסכך עבה יותר מדי, אלא דרך הסיכוך להיות קל כך שייראו דרך הסכך הכוכבים הגדולים. אולם, אם עשה הסכך עבה כך שאין הכוכבים נראים מתוכה, כשרה (שלחן ערוך שם ס”ג).

ואם עשה הסכך עבה מאוד עד שאפילו הגשמים לא יורדים לתוכו, אם יכול, יטול מעט מהסכך כך שיוכלו הגשמים לרדת דרכו. ואם אי אפשר ליטול מן הסכך מעט, יש לסמוך על הפוסקים שמכשירים את הסוכה גם באופן שאין הגשמים יכולים לרדת בתוכה (משנה ברורה שם ס”ק ו’, חזון עובדיה סוכות עמוד ל”ד).

5. שאלה: אם יש אויר באמצע הסכך, האם הסוכה כשרה?

תשובה: אויר הנמצא באמצע הסכך, פוסל את הסוכה כולה, אם הוא רחב ג’ טפחים (24 ס”מ), בין בסוכה גדולה ובין בסוכה קטנה, בין אם האויר נמצא באמצע הסכך ובין אם נמצא בצידו. אמנם, היינו דוקא כשאויר ברוחב 24 ס”מ מהלך על כל אורך הסוכה וחוצה אותה לשנים, ואין בכל חלק מצדי האויר שיעור סוכה כשרה, או שאין בכל חלק ג’ דפנות. אך אם הסוכה היא בעלת ד’ דפנות, והאויר מהלך באמצעה וחוצה אותה לשנים, ויש שיעור סוכה של 56 ס”מ על 56 ס”מ בכל אחד מצדי האויר, הרי שחלקים אלו כשרים לסוכה. ומ”מ, אין לשבת תחת האויר עצמו.

ואם האויר שנמצא בסכך הוא פחות מ24 ס”מ, הסוכה כשרה בכל אופן, אלא שאסור לשבת תחת האויר. והיינו דוקא אם האויר מהלך על כל פני אורך הסוכה, או שהוא גדול כך שיש בו שיעור כדי לעמוד בו ראשו ורובו, אך בפחות מזה, מותר לשבת תחת האוירים, שאין לך סוכה שאין בה נקבים נקבים (שלחן ערוך סימן תרלב ס”ב).

6. שאלה: האם מותר להניח את הסכך על מוטות הברזל של הסוכה?

תשובה: לכתחילה יש להקפיד שלא להניח הסכך על הברזל עצמו, שהרי הברזל מקבל טומאה, ויש הסוברים שאין להניח את הסכך על דבר המקבל טומאה. ומכל מקום, בדיעבד אם הניחו את הסכך על הברזלים של הסוכה, הסוכה כשרה (משנה ברורה סימן תרכט ס”ק כב, כף החיים סימן תרל אות פה, חזון עובדיה סוכות עמוד מד).

אולם, אם לא מניח את הסכך על הברזל עצמו, אלא נותן קרשים על גבי הברזל ומניח את הסכך עליהם, בזה יש להתיר אפילו לכתחילה, שהברזל נקרא ‘מעמיד דמעמיד’, ומותר (על פי שלחן ערוך סימן תרכט ס”ח. וכ”כ בחזון עובדיה סוכות עמו מו).

7. שאלה: האם מותר לקשור הסכך באזיקונים או חוטי ברזל וכדו’?

תשובה: יש שכתבו שלכתחילה אין לקשור הסכך בחוטי ברזל או אזיקונים וכיו”ב, כיון שנחשב הדבר שמעמיד את הסכך בדבר הפסול לסיכוך, שאין להעמיד בו לכתחילה את הסכך כנ”ל בתשובה הקודמת. ולכן, יש לקשור את הסכך בחוטי פשתן או כותנה שאינם טווים ושזורים (שהרי הם גידולי קרקע ואינם מקבלים טומאה, וכשרים לסיכוך).

אולם, היינו דוקא בסכך קל, שאם לא היו קושרים אותו לסוכה לא היה מחזיק, אלא עף בכל רוח מצויה (ומצוי הדבר במחצלאות קלות משקל). אך אם הסכך עמיד ויציב על הסוכה בכל רוח מצויה, אלא שרוצים לחזק עמידותו ויציבותו כנגד רוח סערה אם תנשב, אין חשש לקשרו גם בחוטי ברזל ואזיקונים וכיו”ב (פסקי תשובות סימן תרכט אות יא).

8. שאלה: האם סכך נחלים וסכך קיינעס כשרים לסיכוך הסוכה?

תשובה: כן, סכך נחלים וסכך קיינעס כשרים לסיכוך הסוכה. אנו ממליצים לרכוש ולסכך את הסוכה בסכך הדר. את סכך הדר פיתחנו וייצרנו לאחר שנים ארוכות של היכרות בענף הסוכות והסכך לסוכה, והצלחנו לייצר סכך לנצח מהודר ובלי פשרות אשר אינו עלול להתליע או להעלות עובש. סכך הדר הוא צפוף ביותר ונותן צל מירבי ליושבים בסוכה.

9. שאלה: באיזה אופן יש לתלות קישוטים על הסוכה?

תשובה: לכתחילה יש להיזהר לתלות את כל נויי הסוכה בתוך ד’ טפחים לסכך, דהיינו, שלא יהיו רחוקים מן הסכך 32 ס”מ (רמ”א סימן תרכ”ז ס”ד). ואם הרחיק את הקישוט יותר מ32 ס”מ, אין בדבר פסול אלא אם כן הקישוט עצמו רחב 32 ס”מ (משנה ברורה שם ס”ק י”ב וס”ק ט”ו).

ויש אומרים, שכל שתולה את הקישוט בסמוך ל32 ס”מ לסכך, אף שמשתלשל ויורד למטה מ32 ס”מ, מותר. ורק כשמתחיל הקישוט רחוק מ32 ס”מ מן הסכך (כגון שתולה הקישוט מדופן לדופן), צריך להקפיד בזה (עיין בזה בפסקי תשובות סימן תרכ”ז אות ד’, ובחזון עובדיה סוכות עמוד ע”ו, ובשו”ת תפילה למשה ח”ד סימן נ”א).

ואת מנורת החשמל שבסוכה גם כן יש להקפיד לתלות בתוך 32 ס”מ סמוך לסכך (חזון עובדיה סוכות עמוד ע”ו).

 

מוצרים קשורים