דיני בד לסוכה / דפנות הסוכה

דיני דפנות הסוכה:

1. שאלה: מהו מספר הדפנות (מחיצות) שצריכות להיות בסוכה?

תשובה: הסוכה צריך שיהיו לה 3 דפנות, 2 דפנות צריכות להיות מלאות, ודופן שלישית מספיק שתהיה באורך של 7 טפחים, שהם 56 ס”מ לשיטה המקילה ו70 ס”מ לשיטה המחמירה (עיין שלחן ערוך סימן תר”ל סעיפים ב’-ה’, שם מבואר שלפעמים די אף בפחות מזה. דפנות הסוכה הם בד לסוכה. ומ”מ כבר כתב הרמ”א שנהגו לעשות מחיצות שלימות כי אין הכל בקיאים בדין המחיצות). ויש להקפיד שלפחות 2 מחיצות יהיו מחוברות אחת לשניה בקרן, או לכל הפחות שלא יהיה ביניהם שיעור של 3 טפחים ריוח, שהם 24 ס”מ (רמ”א שם ס”ה, משנה ברורה ס”ק כ”ה, ביאור הלכה ד”ה ‘כי המחיצות צריכות להיות מחוברים’).

2. שאלה: מהו גובה הדפנות המינימלי?

תשובה: הדפנות צריכות להיות לפחות בגובה של 10 טפחים (80 ס”מ לשיטה המקילה וכמטר לשיטה המחמירה). ואם עשאם בגובה 10 טפחים, אזי גם אם אינן מגיעות הדפנות עד לסכך, הם כשרות, ובתנאי שיהיו מכוונות כנגד הסכך שמעליהם. ואפילו אינן מכוונות ממש כנגד הסכך, צריך לכל הפחות שיהיה קצה הסכך בתוך 3 טפחים (24 ס”מ) כנגד הדופן.

וצריך להקפיד, שלא יהיו הדפנות רחוקות מהקרקע יותר מג’ טפחים (24 ס”מ), שאם הרחיקם מהקרקע יותר מג’ טפחים, הרי שהן פסולות אפילו אם יש בגבהן עשרה טפחים, שכלל הוא, שכל מחיצה שיכולים הגדיים לבקוע תחתיה, אינה נחשבת למחיצה כלל (שלחן ערוך סימן תר”ל ס”ט, משנה ברורה ס”ק מ”ה).

3. שאלה: האם צריך שהמחיצה בגובה עשרה טפחים תהיה שלימה, או שאפשר להשתמש בקרשים או קנים וכדו’ למחיצות הסוכה באופן שיש ביניהם מרווח?

תשובה: ניתן לעשות מחיצות הסוכה פחות מגובה עשרה טפחים, ולהכשירם על ידי דין ‘לבוד’. כגון, שיעשה מחיצה בגובה ז’ טפחים וקצת (מעט יותר מ56 ס”מ) ויעמידנה סמוך לקרקע כך שיהיו פחות מג’ טפחים בין תחילת המחיצה לקרקע (פחות מ24 ס”מ), כך שלאחר העמדת המחיצה באופן הנ”ל יהיו מהקרקע עד סוף המחיצה בסך הכל עשרה טפחים (80 ס”מ). והטעם, כיון שאנו מסתכלים על הרווח שפחות מ24 ס”מ כאילו הוא סתום (שלחן ערוך סימן תרל ס”ט). והוא הדין שאפשר לעשות את דופן הסוכה באופן הנ”ל, כגון שיעמיד קרשים או קנים במרחקים של פחות מ24 ס”מ בין קרש לקרש, באופן שמהקרקע ועד הקרש האחרון יהיה סה”כ גובה של 80 ס”מ, ונחשב הדבר למחיצה שלימה, כיוון שמחשיבים את המרווח שיש בין הקרשים כאילו הוא סתום (משנה ברורה שם ס”ק ז).

ויש אומרים, שהעושה את כל דפנות הסוכה באופן הנ”ל על ידי קרשים או קנים וכדו’, צריך שיעשה 4 דפנות לסוכה, דופן לכל צד, ואם רוצה לעשות רק ג’ דפנות, צריך לעשות 2 דפנות מליאות בגובה 80 ס”מ, ואת הדופן השלישית יוכל לעשותה ע”י קרשים או קנים כנ”ל (משנה ברורה שם).

אולם, יש הסוברים, שגם אם עושה את כל הדפנות באופן הנ”ל ע”י קרשים או קנים עם מרווחים (לבוד), אפשר לעשות רק ג’ דפנות לסוכה (כף החיים שם אות י”ח, וכן פסק בשו”ת תפילה למשה ח”ב סימן ל”ז, וכן משמע בחזון עובדיה סוכות עמוד ו’).

4. שאלה: האם אפשר להשתמש בסדינים או יריעות פלסטיק כדפנות לסוכה?

תשובה: הכלל הוא ש’כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה’ (גמרא מסכת סוכה כד:, שלחן ערוך סימן תרל ס”י). ועל פי זה יש אומרים, שאין להשתמש בסדינים או יריעות של פלסטיק כדפנות לסוכה, אפילו אם קשרם היטב, כיון שלפעמים מתנתק הקשר, ואז נחשבת המחיצה למחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, והרי היא פסולה. ואפילו נשארת המחיצה קשורה, מ”מ, הואיל ובאמצעה היא זזה מחמת הרוח, ואפילו מעט, נחשבת למחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה. ועל כן, בנוסף למחיצות הסוכה שנעשים לנוי, יש לעשות גם מחיצות ע”י קרשים או קנים בגובה 80 ס”מ שישמשו כדופן לסוכה (חזון עובדיה סוכות עמוד ב’).

אולם, יש אומרים, שכל שהיריעות או הסדינים קשורים היטב מלמטה ומלמעלה, אף שזזים באמצעם, הרי זו מחיצה כשרה. וצריך להקפיד שלא יתנתקו הקשרים שאז תיפסל המחיצה (משנה ברורה הוצאת איש מצליח חלק ו’ בהערות שבסוף הספר עמוד ל’). ובד לסוכה ובדים לסוכה הם כשרים לסוכה. את הבד לסוכה של סוכות הדר אנחנו מצמידים באמצעות סקוצ’ים רבים למסגרת הברזל לסוכה ובדרך זאת מוודאים שהבד יהיה צמוד לברזל ולא יעוף ברוח.

5. שאלה: מהם החומרים שמהם ניתן לעשות דפנות לסוכה?

תשובה: כל הדברים כשרים לעשות מהם דפנות לסוכה, ובתנאי שתהיה מחיצה שיכולה לעמוד ברוח מצויה כנ”ל (שלחן ערוך סימן תרל ס”א). ומ”מ, אין לעשות מחיצות מדברים שריחם רע, שיש לחשוש שמא יצא מהסוכה מחמת הריח (רמ”א שם).

6. שאלה: האם יש הקפדה לבנות את הדפנות לפני הסכך או לא?

תשובה: צריך לבנות את הדפנות קודם שיבנה הסכך (רמ”א סימן תרלא).

ואם בנה הדפנות, ואח”כ בנה הסכך כדין, ושוב נפלו הדפנות, בין שהיה לפני החג ובין שהיה בתוך החג, רשאי להעמיד הדפנות (בחול המועד, וביו”ט ושבת אסור), אף שהסכך כבר בנוי, כיון שנבנתה הסוכה מתחילה בכשרות (חזון עובדיה סוכות עמוד מ’).

ומי שטעה ובנה הסכך לפני הדפנות, יש אומרים שהסוכה פסולה וצריך להגביה הסכך ולהניחו מחדש על גג הסוכה לאחר שבנו הדפנות (משנה ברורה סימן תרלה ס”ק י’). ויש אומרים שבדיעבד כשרה הסוכה אף אם לא הגביה הסכך והניחו שוב (חזון עובדיה סוכות עמוד ל”ח).

מוצרים קשורים