סכך פסול שנמצא באמצע הסכך

כתב בש”ע (סימן תרלב ס”א) שסכך פסול הנמצא באמצע הסכך פוסל את הסוכה אם יש בו ד’ טפחים. ואם הוא פחות מד’ טפחים אינו פוסל את הסוכה ואפשר גם לישון ולישב תחתיו (וע”ש במשנ”ב ס”ק ג שכתב שיש הסוברים שאף שהסוכה כשרה כשאין בסכך הפסול רוחב ד’ טפחים, מ”מ אסור לישב תחתיו אלא אם כן הוא פחות מג’ טפחים, וסיים שלכן יש להחמיר בזה לכתחילה). אמנם כתב הרמ”א (שם ס”ב) שמה שסכך פסול פוסל את כל הסוכה אם יש בו רוחב ד’ טפחים היינו דוקא אם הוא על פני כל אורך הסוכה, והיא סוכה בעלת ג’ דפנות, כך שהסכך הפסול חוצה את הסוכה לשניים, ונמצא שבכל חלק יש רק ב’ דפנות והוי סוכה פסולה. אולם אם נמצא הסכך הפסול לרוחב הסוכה, או שהסוכה היא בעלת ד’ דפנות כך שנשאר שיעור סוכה כשרה (ז’ על ז’ טפחים) המוקף בג’ דפנות מחוץ לסכך הפסול, הרי שמותר לישון שם, רק שלא יישן תחת הסכך הפסול.

לכל ההלכות