סוכות הלכות ומנהגים

את הלכות סוכות ראוי ללמוד ולשנן היטב עקב היותן רבות ומסועפות. מומלץ לעיין בספר ‘ילקוט יוסף’ הלכות סוכה, וכמו כן בספר ‘פניני הלכה’, על מנת לעמוד על העקרונות ההלכתיים ופרטי ההלכה הנוגעים לאדם הלומד.

במנהגי החג, מומלץ לעיין בספר ‘סוכת ציון’, מאת הרב בן-ציון מוצפי, המביא מנהגים טובים לחג הסוכות, רוב המנהגים המובאים בספרו מושתתים על ספרי הקבלה כמו גם הנהגות שראה שנהג אביו, רבי סלמאן מוצפי זצ”ל.

לכל ההלכות