סוכה שנמצאת תחת חבלי כביסה

כתב בחזון עובדיה (עמוד סט) שסוכה שנעשית תחת חבלי כביסה, אפילו אין בין חבל לחבל ג’ טפחים, אין לפסול מטעם לבוד. ואפילו לפוסקים הסוברים דאמרינן לבוד לחומרא (עיין במשנ”ב סימן תרכו ס”ק יז ובשעה”צ שם אות כג), כאן יש להקל. ע”ש טעמו. והוסיף, שאפילו תלו כביסה על החבלים אין בכך כלום והסוכה כשרה. וכ”פ להכשיר בזה בשו”ת תפילה למשה (ח”ב סימן לב), ובלבד שיסכך הסוכה בסכך כשר באופן שגם אם ינטל הסכך הכשר שכנגד חבלי הכביסה, תישאר הסוכה צילתה מרובה מחמתה. ע”ש.

לכל ההלכות