מצות ישבת בסוכה תורה של בעל פה

במסכת סוכה (כח, ב) מובאת הברייתא הבאה:

“ת”ר כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי כיצד היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה אוכל ושותה ומטייל בסוכה מה”מ דת”ר (ויקרא כג, מב) תשבו כעין תדורו מכאן אמרו כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי כיצד היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה אוכל ושות’ ומטייל בסוכה ומשנן בסוכה”.

ברייתא זו נפסקה להלכה למעשה בשולחן ערוך (תרלט, א).

לכל ההלכות