מנהגי, סוכות הסדר

חג הסוכות, ובכללו שמחת תורה, הצטיין במנהגים רבים שנרשמו במשך הדורות.

בספר ‘סוכת ציון’ לרב בן-ציון מוצפי כתב מנהגים רבים, את חלקם ראה שאביו, רבי סלמאן מוצפי זלה”ה, נהג בהם.

על כן, הרוצה להעמיק וללמוד על מנהגים אלו – יעיין בספר זה, ולהלן העתקנו דוגמאות בודדות בלבד.

יכין כסא קטן ומפואר בסוכה במקום גבוה קצת לכבוד שבעה אושפיזין, ויכסהו במפה מפוארת ומרוקמת מכל מיני ציורים לכבוד ולפארת, ואם יכול לעטרו ברימוני כסף ופרחים ושושנים, מה טוב חלקו. ומנהג מור אבי ז”ל להניח על הכסא תנ”ך שלם וכן מחזורים, וכשהמקום היה קטן ציוה להניח שרפרף נאה בגודל שלושה טפחים. (עמוד צב).
המנהג להלדיק בכל לילה נר לכבוד האושפיזין השייך לאותו לילה, ויכול אף האיש להדליק או יתן לאשתו או לאחד מבני ביתו, וידליקו הנר קודם אמירת ‘עולו אושפיסין’. וידליקו נר חשמל כדי להמנע מסכנת שריפה חס ושלום. (עמוד צג).
יזדרז מאד ללכת לטבול במקוה כשר לכבוד החג הקדוש, וזמן הטבילה הוא משעה אחת קודם חצות, כי מאותה שעה יכול לזכות לקבל הארת הנשמה של יום טוב (עמוד קטו).
סגולה להצלחה כל ימי השנה, שקודם ברכת המזון ילמדו כל המסובין בצוותא משניות מסכת סוכהף וכן בספר ‘חמד אלוקים’. (עמוד קעא).

לכל ההלכות