מה מברכים על ישיבה בסוכה

ברכת הישיבה בסוכה היא “ברוך אתה ה’, אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציונו לישב בסוכה”. את הברכה הזו מברכים בכל פעם לפני תחילת ארוחה שיש חובה לאוכלה בסוכה. כמו כן, מברכים אותה בעת הקידוש.

יש לדעת, שהושכח לברך ברכה זו – לא החמיץ את הברכה כלל, אלא כל זמן שנזכר שלא בירכה, והוא עודנו בתוך הסעודה וממשיך לסעוד, אף אם כוונתו היא רק להמשיך לשתות, ואפילו כוס מים אחת – רשאי לברך ברכה זו.

לכל ההלכות