מה דין סוכה שאולה

בגמרא (סוכה כז, א) נחלקו חכמים. לדעת רבי אליעזר, יש לדמות את דינה של הסוכה לדינו של הלולב, וכשם שבמצוות לולב אין יוצאים ידי חובה בלולב שאול, כל אין יוצאים בסוכה שאולה. ולדעת חכמים, אין לדמות זאת, ויוצאים ידי חובה אף בסוכה שאולה.

להלכה, פסק מרן בשולחן ערוך (תרלז, ב) כדעת חכמים, שיוצאים ידי חובה בסוכה שאולה.

ועל כן, אדם שביקש רשות מחברו להשתמש בסוכתו – יוצא ידי חובתו בישיבתו בה (מקראי קודש ז, ב).

לכל ההלכות