מהי דופן עקומה ומתי לא נחשבת כך פוסלת את הסוכה

כאשר יש סכך פסול, אך לא באמצע הסוכה אלא דווקא סמוך לדופן, הרי שהוא פוסל את הסוכה רק אם רוחבו הינו לפחות אבע אמות (מעט פחות ממטר ותשעים ס”מ). אך אם רוחב סכך זה הינו פחות מארבע אמות (כנ”ל), הרי שהלכה למשה מסיני שרואים אנו כאילו דופן הסוכה נעקמה, והסכך הפסול נחשב כהמשך דופן הסוכה, והסוכה כשרה.

לפרטי דינים בעניין ‘דופן עקומה’ – עיין בספר ‘מקראי קודש’ (לרב משה הררי), פרק ה’ סעיף יז ואילך.

לכל ההלכות