מארבעת המינים

רבים מעם ישראל, בעת שהינם עוסקים בבחירת ארבעת המינים לקיום המצווה בחג, חשים מתח מסויים, שכן אולי בחירתם פסולה (הלכתית)?

בתשובה לאותן הרגשות מתח, כתב בספר ‘פניני הלכה’ (סוכות, דיני ארבעת המינים): “חמישה סוגי פסולים ישנם. הראשון: ארבעת המינים צריכים להיות אלו שצוותה התורה ולא מינים אחרים. פרי עץ הדר הוא אתרוג ולא לימון, וגם אתרוג מורכב פסול. ‘ענף עץ עבות’ הוא הדס שעליו משולשים ולא הדס שוטה. כמו כן צריך ליטול ערבה ולא ענף של צפצפה.

הפסול השני: נשתנתה צורתו מדרך ברייתו. כגון לולב שעליו צומחים רק בצד אחד, או הדס וערבה שנשרו רוב עליהם.

השלישי: שאין בו שיעור. שכל שהוא קטן מדי, אינו ראוי להיקרא ‘פרי עץ הדר’ או ‘כפות תמרים’ או ‘ענף עץ עבות’ או ‘ערבי נחל’. כל שלושת הפסולים הללו פסולים כל שבעת הימים.

הרביעי: שאינו הדר, היינו שהמין לא נשתנה כל כך אבל איבד את צורתו הטבעית הנאה, כגון שהתייבש לגמרי. לרוב הפוסקים הנפסל משום הדר פסול רק ביום הראשון (רמב”ם ורמב”ן). ויש אומרים שהוא פסול בכל שבעת הימים (רא”ש).

החמישי: חסר. באתרוג הכוונה שחסר מבשרו; בלולב הכוונה שנחלקה תיומתו. חסרון פוסל רק ביום הראשון שבו המינים צריכים להיות תמימים, אבל בשאר הימים אינו פוסל.

הרי שכדי שאחד מהמינים ייפסל, עליו לעבור שינוי משמעותי. לפיכך, אין מקום למתח המלווה חלק מהעוסקים בבחירת המינים. ואמנם בהלכות הבאות נלמד בהרחבה על פגמים שונים שפוסלים את ארבעת המינים, אולם מדובר במקרים חריגים מאוד. ואף שרוב משמעותי של המינים המצויים בשוק כשרים, נהגו ישראל להדר במצווה ולבחור מינים יפים, שנאמר (שמות טו, ב): “זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ”, ודרשו חכמים (שבת קלג, ב): “התנאה לפניו במצוות; עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה”. אבל אין צורך להיות במתח בשל כך.

לכל ההלכות