ישיבה בסוכה בשמחת תורה

הרוצה להמשיך לשהות בסוכה ביום שמחת תורה, כגון שבאו אליו אורחים רבים לשמחת תורה ואין לו מספיק מקום בביתו, כתב בספר ‘מקראי קודש’ (לרב הררי, עמודים תתמט-תתנ) יוריד חלק מהסכך בשיעור של לפחות ארבעה טפחים (כשלושים ושלושה ס”מ, ויש אומרים שהם כשלושים ותשעה ס”מ) על ארבעה טפחים, כך שנעשה היכר שהוא שוהה בזוכה שלא לשם מצוות הסוכה, ואז רשאי לאכול ולישון בסוכה גם ביום שמיני עצרת.

כמו כן, יש לדעת שאיסור ‘בל תוסיף’ הנ”ל קיים דווקא ביום שמיני עצרת, אך לאחר מכן – מותר (רמ”א, סימן תרסו). והטעם שרק בשמיני עצרת אסור, משום שרק הוא סמוך לחג (מ”ב סק”ו).

יש שהיו מפנים הכלים מהסוכה בערוב יום השביעי אף שלא היו צריכים לכלים אלה בבית, וזאת כדי לגלות בכך שכל עשיית הסוכה אינה להנאה אלא משום גזירת הבורא ישתבח שמו.

לכל ההלכות