ישיבה בסוכה בהושענא רבה

כתב בספר חמדת ימים: “ואם אפשר להם לקבוע לימודם בתוך הסוכה, מה טוב חלקם ומה נעים גורלם, כי שרפים עומדים ממעל לו, שבעה אושפיזין עילאין קדישין המלווים את דויד מלכא משיחא… והלימוד שם מעורר הרחמים דילה לכפר כל פשע ולבטל כל גזירות רעות, וגן נהגו רבים מחסידים הראשונים, וגם ימשך תועלת מזה להזהר לבלתי שתות אפילו מים חוץ לסוכה לנזהרים, וגם בלתי נזהרים יתקשו בלילה הזאת בזה”.

וכך כתב בספר ‘סוכת ציון’ לרב מוצפי שליט”א (עמוד רנא): “ראוי ונכון מאוד להשתדל כמה שאפשר להתקין סוכה גדולה בחצר בית הכנסת, ובלילה זה ישבו וילמדו בתוך הסוכה, וראויה מצוה זו שתגן בעד כל ישראל, גם לרבות שאם אדם מהציבור ינמנם או ישן לא יבטל מצות סוכה היקרה, וכן כשאוכלים מיני מזונות או פירות ושתיה יהיו בתוך סוכה, ולא יבטלו מצווה יקרה זו…”.

לכל ההלכות