חובת אכילה בסוכה

חובה קדושה לאכול דווקא בסוכה. ישנן אכילות שהן בגדר חובה, וישנן שהן בגדר רשות. כמו כן, יש להעיר שנשים פטורות מלאכול בסוכה משום שהן פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, היינו מצוות שתלויות בזמן, אך יחד עם זאת גם להן יש מצווה אם יאכלו בסוכה, ויקבלו על כך את שכרן.

האוכל סעודת קבע מתבשיל של חמשת מיני דגן, כגון אטריות, חייב בסוכה, ויברך ‘לישב בסוכה’. ואם אינו קובע סעודה עליו, כל שאוכל יותר מכביצה – חייב בסוכה, אבל לא יברך ‘לישב בסוכה’, ובפחות מכן – פטור מן הסוכה. מים, וכן קפה ותה או חלב – אין חיוב בסוכה, אך יש בכך מצווה.

אך יש לדעת, שאם התחיל באכילת קבע, כל מה שיאכל בתוך אותה הסעודה, ואף אם ישתה כוס מים – כולן נכללות תחת סעודה זו, וחובה לאכול ולשתות בסוכה.

לכל ההלכות