הלכות סוכה לנשים

כתב ב’פניני הלכה’:

“נשים אינן חייבות במצוות הסוכה, הואיל והיא מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל נשים שיושבות בסוכה מקיימות מצווה. למנהג אשכנז וחלק מיוצאות ספרד אף תברכנה כמו הגברים ‘לישב בסוכה’. ולמנהג רוב יוצאות ספרד, כיוון שאינן חייבות לשבת בסוכה, לא יברכו על ישיבתה”.

ואכן – כך כתב הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליט”א, בספר ‘ילקוט יוסף – סוכות’:

“נשים פטורות מן הסוכה מהלכה למשה מסיני (סוכה כח, ב). ואם רצו להחמיר על עצמן ולישב ולאכול בסוכה – יש להן שכר על זה כמי שאינו מצווה ועושה. אך אינן רשאות לברך לישב בסוכה, הואיל ולא נצטוו על כך, ויש בזה חשש ברכה לבטלה. ואף שיש מקצת נשים ספרדיות שנהגו לברך על סוכה ולולב, אין זה נחשב כמנהג לומר שבמקום מנהג לא אמרינו ספק ברכות להקל, דלא נחשב מנהג אל בדבר שהונהג על פי גדולי הדורות, ולא בדבר שנהגו כן המון העם מעצמם.

לכל ההלכות