הלכות סוכה דופן עקומה

הגדרת דופן עקומה היא שכאשר יש סכך פסול (מן התורה או מדרבנן) אך לא באמצע הסוכה אלא דוקא סמוך לדופן, הרי שהוא פוסל את הסוכה רק אם רוחבו הינו לפחות ארבע אמות (קצת פחות ממטר ותשעים ס”מ). אך אם רוחב סכך זה הינו פחות מארבע אמות (כנ”ל), הרי שההלכה קובעת שרואים אנו כאילו דופן הסוכה נעקמה, והסכך הפסול נחשב כהמשך דופן הסוכה – וזו היא ‘דופן עקומה’, והסוכה כשרה.

לפירוט דיני דופן עקומה –עיין בספר ‘מקראי קודש’ (לרב משה הררי; עמודים רצט’ ואילך).

לכל ההלכות