הלכה ברורה סוכות

סט ספרי ‘הלכה ברורה’ כתב הרב דוד יוסף, בנו של הגאון רבי עובדיה יוסף. מתכונת הספר, כמרומז בשמו, הוא כמתכונת ספר ‘המשנה ברורה’ שכתב החפץ חיים. שכן הספר מחולק לשלושה חלקים עיקריים: ‘הלכה ברורה’ – פסיקותיו הלכה למעשה. ‘בירור הלכה’ – מקביל ל’באור הלכה’ של החפץ חיים, שעניינו הוא עיון בדברי הפוסקים ולשונותיהם, והבאת השיטות השונות. ‘שער הציון’ – הבאת המקורות עליהן נסמכת פסיקתו.

עד כה ספרו הקיף את כל דיני השולחן ערוך מהלכות השכמת הבוקר, ועד תחילת הלכות שבת, ובמסגרת זו טרם הגיע לדיני החגים.

אולם, הרב כתב סדרה נוספת, בשנים מוקדמות יותר, בשם ‘תורת המועדים’, ושם אכן נוגע הרב בהלכות סוכות.

לכל ההלכות