דיני ישיבה בסוכה

ישנו הבדל הלכתי בין דין הישיבה בסוכה בלילה הראשון של החג, לבין שאר ימי החג. בלילה הראשון של החג המצוה היא ישנו חיוב מן התורה לאכול כזית פת בסוכה (ויש לשים לב שעושים זאת לאחר צאת הכוכבים). ונחלקו הפוסקים לעניין ירידת גשמים בלילה הראשון, האם פטורים מחמת כן ממצוות האכילה. אך בשאר הלילות, כמו גם הימים, של חג הסוכות אין חובה לאכול פת. אולם, החובה היא שאם אדם רוצה לאכול – חובה לאכול בסוכה.

מהי אכילה המחייבת ישיבה בסוכה? לדעת הרב עובדיה יוסף אכילת פת כזית, ואכילת מזונות כביצה – מחוייבים לאכול בסוכה. בדעת האשכנזים ישנן דעות נוספות המחמירות יותר.

בעניין משחקים בסוכה, כתב בספר ‘פניני הלכה’ שישנה מצווה שישחק בסוכה דווקא, כמו שאם היה רוצה לשחק ביום אחר היה עושה זאת בביתו, שהרי יש לראות את הסוכה בימים אלו כאילו היא ביתו.

לכל ההלכות