דין מעמיד דמעמיד

בש”ע (סימן תרכט ס”ח) מבואר שמותר לחבר הכלונסאות של הסוכה שעליהם מניחים הסכך במסמרים או לקשרם בבלאות אף שהם מקבלים טומאה. ומבואר שמותר אף לכתחילה שהמעמיד של המעמיד של הסכך יהיה מדבר המקבל טומאה. וכ”כ האחרונים. ולכן כתב בחזון עובדיה (עמוד מו) שטוב להחמיר שלא להעמיד הסכך על צינורות הברזל עצמם, אלא ייתן נסרים של עץ על גבי הברזל ויניח הסכך על הנסרים, שאז הברזל הוי מעמיד דמעמיד. ומ”מ פשוט הדבר שאין קפידא אם הסכך נוגע מעט בברזל. [וכנודע, שיטת החזון איש (סימן קמג אות ב) להחמיר גם במעמיד דמעמיד שלא יהיה דבר המקבל טומאה, ועיין בחזון עובדיה הנ”ל מה שכתב על דבריו).

לכל ההלכות