דין אוויר הנמצא באמצע הסכך

כתב בש”ע (סימן תרלב ס”ב) שאוויר הנמצא באמצע הסכך פוסל את הסוכה אם יש בו רוחב ג’ טפחים, בין בסוכה גדולה ובין בקטנה, בין באמצע ובין מן הצד. אולם כתב הרמ”א דהיינו דוקא שהאוויר מהלך על כל אורך הסוכה וחוצה אותה לשניים, ואין בכל חלק שמצדי האוויר שיעור סוכה כשרה או שאין בו ג’ דפנות. אך אם הסוכה היא בעלת ד’ דפנות, והאוויר מהלך באמצעה, ויש שיעור סוכה של ז’ על ז’ טפחים מצדי האוויר, הרי שחלקים אלו כשרים לסוכה. ומ”מ אין לישב תחת האוויר עצמו.

לכל ההלכות