גובה סוכה כשרה

אין לעשות את הסוכה גבוהה מדי, ולא נמוכה מדי. הגובה הגבוה ביותר הכשר לסוכה הינו עשרים אמה (9.40 מטר). הגובה הנמוך בהיותר הכשר לסוכה הינו עשרה טפחים (יש אומרים 82 ס”מ ויש אומרים 98 ס”מ). ואם גובה הסוכה גבוה מהשיעור הגבוה הנ”ל, או נמוך מהשיעור הנמוך הנ”ל – הסוכה פסולה.

נחלקו הפוסקים מה מחשיבים לגובה הסוכה. להלכה, גובה הסוכה נחשב חלל הסוכה, והיינו מקרקעיתה ועד תחתית הסכך. לכן, אם חלל הסוכה הינו עד עשרים אמה, אף אם חלק מהסכך הינו מעל עשרים אמה, הרי שהסוכה כשרה, כיון שחללה אינו יותר מעשרים אמה.

עוד נפסק, כי שיעורי הגובה הנ”ל אמורים הן לגבי סוכה גדולה בשטחה והן לגבי סוכה קטנה בשטחה. וכן אין הדבר תלוי אם הדפנות מגיעות לסכך או שאינן מגיעות לסכך.

להרחבה בכל הנ”ל עיין באריכות בספר ‘מקראי קודש’ הל’ סוכה, פרק ב’, הלכות ב – ו, ובהערותיו.

לכל ההלכות