בשולחן ערוך סוכות הלכות

שלושים יום קודם החג נוהגים ללמוד בשולחן ערוך את הלכות סוכות. ניתן למצוא באתר זה את טקסט השולחן ערוך:

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA

מומלץ ללמוד את דברי השולחן ערוך עם נושאי כליו, כדוגמת המשנה ברורה ועוד.

לכל ההלכות