ביאור למשנה סוכה פרק א משנה ח

הובא במשנה מסכת סוכה (א, ח):

הַמְקָרֶה סֻכָּתוֹ בְּשִׁפּוּדִין אוֹ בַּאֲרֻכּוֹת הַמִּטָּה, אִם יֵשׁ רֶוַח בֵּינֵיהֶן כְּמוֹתָן, כְּשֵׁרָה .

הַחוֹטֵט בְּגָדִישׁ לַעֲשׂוֹת בּוֹ סֻכָּה, אֵינָהּ סֻכָּה.

להלן פירושם של מפרשי המשנה השונים למשנה זו:

– רבי עובדיה מברטנורא:

שפודין – אין ראוין לסכוך, לפי שאינן גדולי קרקע:

[בארוכות] המטה – כלים המקבלים טומאה לג:

אם יש ריוח ביניהן כמותן – לאו דוקא כמותן ממש ולא יותר, דהא מקום שפוד כפרוץ הוא נחשב, וכשנותן סכך כשר בין שפוד לשפוד אם אין ביניהן אלא כמותן הוי פרוץ כעומד ופסול לד. אלא על כרחך הריוח שביניהן משהו יותר מכמותן:

החוטט בגדיש – נטל מן העומרים למטה סמוך לארץ ועשה חלל כשעור סוכה והסכך נמצא עשוי ועומד מאליו. והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי. אבל אם היה בו חלל טפח לו במשך שבעה, עשוי לשם סכך, וחטט בו עד שהגביה את החלל לשעור גובה עשרה לז [אין] זו היא עשייתו, שהרי אינו מתקן אלא הדפנות ובדפנות לא אמרינן תעשה ולא מן העשוי, והרי היא כסוכה פחותה מעשרה וחקק בה להשלימה לעשרה:

– עיקר תוספות יום טוב:

(לא) (על המשנה) המקרה כו’. כמו שאנו עושין שמסדרין כלונסות תחלה בסכך ונותנין פסל עליהן. רש”י:

(לב) (על המשנה) בארוכות. לשון הר”מ בארובות בבי”ת. ועתוי”ט:

(לג) (על הברטנורא) מוקי לה בגמרא בארוכה וב’ כרעים:

(לד) (על הברטנורא) כ”כ הר”מ. ותימא דבמ”ח פ”ק דערובין כתבו דפרוץ כעומד מותר ושם כתב הר”מ שכן בכל התורה. ותירץ המגיד פ”ה דכיון דסכך פסול כפרוץ נחשב הלכך גבי סוכה בעינן שיהיה הכשר טפי פורתא. דאי לא מאחר דכפרוץ הוא הויא ליה למטה חמתה מרובה דזוזא מלעיל כו’. ועתוי”ט בשם חב”י:

(לה) (על המשנה) כשרה. וכשאין בהן בסכך הפסול כשיעור הנזכר במ”י דפסלי בכך:

(לו) (על הברטנורא) דאהל היא וכשעשה לשם סוכה או צל. הר”נ:

(לז) (על הברטנורא) וכשחוטט בו מלמטה למעלה עד שיגביה כו’. רש”י. ואין להקשות דהרי הסכך דמעיקרא ניטל וליתיה וסכך דהשתא אית ביה תעשה ולא מן העשוי, דכל דבהדי סככה אפילו סמוך טובא סככה הוי אלא דהשתא קליש ליה מלמטה הלכך שפיר דמי. הר”נ:

לכל ההלכות