באיזה אופן יש לתלות קישוטים על הסוכה?
לכתחילה יש להיזהר לתלות את כל נויי הסוכה בתוך ד' טפחים לסכך, דהיינו, שלא יהיו רחוקים מן הסכך 32 ס"מ (רמ"א סימן תרכ"ז ס"ד). ואם הרחיק את הקישוט יותר מ32 ס"מ, אין בדבר פסול אלא אם כן הקישוט עצמו רחב 32 ס"מ (משנה ברורה שם ס"ק י"ב וס"ק ט"ו). ויש אומרים, שכל שתולה את הקישוט בסמוך ל32 ס"מ לסכך, אף שמשתלשל ויורד למטה מ32 ס"מ, מותר. ורק כשמתחיל הקישוט רחוק מ32 ס"מ מן הסכך (כגון שתולה הקישוט מדופן לדופן), צריך להקפיד בזה (עיין בזה בפסקי תשובות סימן תרכ"ז אות ד', ובחזון עובדיה סוכות עמוד ע"ו, ובשו"ת תפילה למשה ח"ד סימן נ"א). ואת מנורת החשמל שבסוכה גם כן יש להקפיד לתלות בתוך 32 ס"מ סמוך לסכך (חזון עובדיה סוכות עמוד ע"ו).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה