האם מותר לבנות סוכה תחת אילן?
לכתחילה אין לבנות סוכה תחת האילן (רמ"א סימן תרכ"ו ס"א). ואם בנו סוכה תחת אילן כך שענפיו נמצאים מעל הסכך של הסוכה, יש חלוקה בדבר אימתי הסוכה כשרה ואימתי פסולה: א. אם האילן 'צילתו מרובה מחמתו', דהיינו, שענפי האילן גורמים לצל ברוב שטח הסוכה גם בלא הסכך של הסוכה, אזי הסוכה פסולה בכל אופן. ב. אם האילן 'חמתו מרובה מצילתו', דהיינו, שאינו מיצל על רוב שטח הסוכה, באופן כזה, הסכך של הסוכה המכוון כנגד ענפי האילן מתבטל, ומשערים אם בלא אותו הסכך המכוון כנגד ענפי האילן היה נשאר רוב צל בסוכה כתוצאה מהסכך הכשר הנותר, הסוכה כשרה. ואם לא, דהיינו שלאחר שמתבטל הסכך שכנגד ענפי האילן לא נותר בסוכה רוב צל מחמת הסכך הנותר, הרי שהסוכה פסולה (שלחן ערוך סימן תרכ"ו ס"א בשיטת ה'יש אומרים' השני, שכן הלכה. עיין ביאור הלכה שם ד"ה 'וי"א שאפילו').

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה