האם מותר לבנות סוכה תחת סככה או מרקיזה שעשויות לפתיחה וסגירה?
אפשר לבנות סוכה תחת סככה או מרקיזה וכיוצא בזה, ואחר כך לפתוח את הסככה כשרוצים לשבת בסוכה. ואפילו בשבת ויום טוב מותר לפתוח הסככה ולסוגרה. אולם, יש להיזהר שבשעה שיושבים בסוכה תהיה הסככה פתוחה, כדי שתהיה הסוכה תחת כיפת השמים (רמ"א סימן תרכ"ו ס"ב וס"ג). [מה שכתב הרמ"א שמותר לפתוח הסככה ולסוגרה בשבת ויום טוב, היינו בסככה הקבועה בגג ונפתחת על ידי צירים, ונחשבת כמו דלת שמותר לסוגרה ולפותחה בשבת ויום טוב. אולם לענין שמשיה וכדו', ישנה מחלוקת בפוסקים אם מותר לפתחה ולסוגרה בשבת ויום טוב, שיש מתירים, ויש אוסרים משום עשיית אוהל, הואיל וצריך לאויר שמתחת. והרוצה להסתלק מן הספק, ישאיר טפח פתוח מבעו"י (8 ס"מ) ואז יוכל לפתוח השמשיה לכל הדעות. וכן כשסוגר את השמשיה בשבת או ביום טוב לא יסגרנה עד הסוף, אלא ישאיר טפח פרוס (עיין מה שכתב בזה בפסקי תשובות סימן שט"ו אות ט' ואותיות י"ג-י"ד, ואכמ"ל)].

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה