דין לבוד במחיצות הסוכה
ניתן לעשות מחיצות הסוכה פחות מי' טפחים ולהכשירם על ידי דין לבוד, כגון שיעשה מחיצה בגובה ז' טפחים וקצת (מעט יותר מ-56 ס"מ), ויעמידה סמוך לקרקע בפחות מג' טפחים, באופן שיהיה מהרצפה עד סוף המחיצה גובה של י' טפחים (ש"ע סימן תרל ס"ט). וכתב המשנ"ב (שם ס"ק ז) בשם המג"א שהוא הדין שאפשר לעשות כל דפנות הסוכה באופן שיעמיד קנים במרחקים של פחות מג' טפחים בין אחד לשני, ומצטרפים לגובה י' טפחים מדין לבוד (שרואים את האוויר שבין הקנים כאילו הוא סתום). וכן נוהגים רבים לעשות כיום (ע"י קנים או רצועות וכדו'). אולם כתב המשנ"ב (שם) שאם עושה כל הדפנות מלבוד צריך שיעשה ד' דפנות לסוכה, דופן לכל צד, אך אם רוצה לעשות רק ג' דפנות צריך שיעשה ב' דפנות מלאות והשלישית יכול להכשירה ע"י לבוד. מיהו, עיין להרב כף החיים (ס"ק יח) שכתב שמדברי הב"י והלבוש מבואר שגם בסוכה שאין לה אלא ג' דפנות, וכולם הם מקנים בפחות מג' טפחים בין קנה לקנה, כשרה. וכ"פ בשו"ת תפילה למשה (ח"ב סימן לז). וכן משמע בחזון עובדיה (סוכות עמוד ו).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה