האם אפשר להשתמש בסדינים או יריעות פלסטיק כדפנות לסוכה?
הכלל הוא ש'כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה' (גמרא מסכת סוכה כד:, שלחן ערוך סימן תרל ס"י). ועל פי זה יש אומרים, שאין להשתמש בסדינים או יריעות של פלסטיק כדפנות לסוכה, אפילו אם קשרם היטב, כיון שלפעמים מתנתק הקשר, ואז נחשבת המחיצה למחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, והרי היא פסולה. ואפילו נשארת המחיצה קשורה, מ"מ, הואיל ובאמצעה היא זזה מחמת הרוח, ואפילו מעט, נחשבת למחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה. ועל כן, בנוסף למחיצות הסוכה שנעשים לנוי, יש לעשות גם מחיצות ע"י קרשים או קנים בגובה 80 ס"מ שישמשו כדופן לסוכה (חזון עובדיה סוכות עמוד ב'). אולם, יש אומרים, שכל שהיריעות או הסדינים קשורים היטב מלמטה ומלמעלה, אף שזזים באמצעם, הרי זו מחיצה כשרה. וצריך להקפיד שלא יתנתקו הקשרים שאז תיפסל המחיצה (משנה ברורה הוצאת איש מצליח חלק ו' בהערות שבסוף הספר עמוד ל').

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה