מתי הזמן המובחר לבנות את הסוכה?
טוב להתחיל בניית הסוכה מיד במוצאי יום הכיפורים, כדי לצאת ממצוה אל מצוה (רמ"א סימן תרכ"ד ס"ה). ומצוה לסיים בניית הסוכה כבר למחרת יום הכיפורים, משום 'מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה' (רמ"א סימן תרכ"ה, ומשנה ברורה שם ס"ק ב'). אולם, כל זה למצוה ולא לעיכובא, דהיינו, שמי שאינו יכול לבנות הסוכה מיד לאחר יום הכיפורים, יבנה אותה במהלך שאר הימים שקודם החג. ומי שלא בנה סוכה קודם חג הסוכות, בין אם עשה כן בשוגג ובין אם עשה כן במזיד, רשאי לבנות את הסוכה גם בחול המועד (שלחן ערוך סימן תרל"ז ס"א). אך ביום טוב עצמו אסור לבנותה (משנה ברורה שם ס"ק א').

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה