האם יש הקפדה לבנות את הדפנות לפני הסכך או לא?
צריך לבנות את הדפנות קודם שיבנה הסכך (רמ"א סימן תרלא). ואם בנה הדפנות, ואח"כ בנה הסכך כדין, ושוב נפלו הדפנות, בין שהיה לפני החג ובין שהיה בתוך החג, רשאי להעמיד הדפנות (בחול המועד, וביו"ט ושבת אסור), אף שהסכך כבר בנוי, כיון שנבנתה הסוכה מתחילה בכשרות (חזון עובדיה סוכות עמוד מ'). ומי שטעה ובנה הסכך לפני הדפנות, יש אומרים שהסוכה פסולה וצריך להגביה הסכך ולהניחו מחדש על גג הסוכה לאחר שבנו הדפנות (משנה ברורה סימן תרלה ס"ק י'). ויש אומרים שבדיעבד כשרה הסוכה אף אם לא הגביה הסכך והניחו שוב (חזון עובדיה סוכות עמוד ל"ח).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה