גובה הדפנות
דפנות הסוכה צריכות להיות לפחות בגובה של י' טפחים (לגר"ח נאה – 80 ס"מ, לחזון איש – בערך כמטר), ואז גם אם אינן מגיעות עד לסכך הרי הם דפנות כשרות, דאמרינן גוד אסיק מחיצתא, ובלבד שיהיו מכוונות כנגד סכך הסוכה. ואפילו אינן מכוונות ממש כנגד הסכך רק שיהיה קצה הסכך בתוך ג' טפחים (24 ס"מ) כנגד הדופן, דאמרינן גוד אסיק מחיצתא ולבוד. ומ"מ צריך שיהיו הדפנות בתוך ג' טפחים סמוך לקרקע. ואם עשה הדפנות רחוקות ג' טפחים מהקרקע פסולות, ואפילו היו הדפנות בגובה י' טפחים, שכל מחיצה שהגדיים יכולים לבקוע תחתיה אינה חשובה מחיצה כלל (ש"ע סימן תרל ס"ט, ומשנ"ב ס"ק מה).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה