ממתי אפשר לבנות את הסוכה?
מי שבנה סוכה לשם מצות סוכה (דהיינו שהניח הסכך לשם מצות סוכה), אפילו עשאה זמן רב קודם חג הסוכות, הסוכה כשרה (שלחן ערוך סימן תרל"ו ס"א). ואם השאיר סוכתו בנויה משנה שעברה לשנה זו, אף ששנה שעברה בנה את הסוכה במיוחד לשם מצות סוכה, כיון שעבר החג הרי בטלה עשייתו הראשונה, וכדי להכשירה צריך לחדש בה דבר, כגון להוסיף מעט סכך חדש על הסכך הקיים. ותוספת הסכך החדש תהיה בשיעור של טפח על טפח, דהיינו 8 ס"מ על 8 ס"מ (משנה ברורה שם ס"ק ז'). ואם בנה סוכה שלא במפורש לשם מצות סוכה (כגון שבנה פרגולה מעץ והניח עליה סכך באופן שהיא כשרה למצות סוכה, אך לא כיון בבנייתו לשם מצות סוכה), אזי אם בנאה בתוך 30 יום לחג הסוכות (החל מט"ו באלול), הסוכה כשרה ואין צריך לחדש בה דבר. ואם עשאה יותר מ30 יום קודם חג הסוכות (לפני ט"ו באלול), צריך שיחדש בה משהו כדי להכשירה, דהיינו להוסיף מעט סכך חדש בשיעור טפח על טפח כנ"ל (שלחן ערוך שם). אמנם, כל זה בתנאי שנבנתה הסוכה על כל פנים לשם 'צל', אך מי שבנה סוכה (פרגולה לדוגמא) למטרת אחסון או נוי וכיוצא בזה (דהיינו שהניח את סכך הסוכה למטרת נוי או פרטיות וכדו', מה שאין כן בעשיית הדפנות, שאין משפיע הדבר לשם מה נעשו), הרי שסוכה זו פסולה (שלחן ערוך סימן תרל"ה). וכדי להכשירה, צריך להגביה הסכך ולחזור ולהניחו לשם מצות סוכה, או על כל פנים לשם צל (על פי שלחן ערוך סימן תרכ"ו ס"ב).

שלח לחבר

שלח
ההודעה לחבר נשלחה בהצלחה